a58

terug naar a58

update vana58naarbeter

10-1-2018 15:22

Het is alweer een tijd geleden dat wij u hebben mogen bijpraten over de ontwikkelingen van de voorgenomen verbreding van de A58. Om 2018 goed te beginnen geven wij u hierbij een update van datgene dat zich heeft afgespeeld sinds mei:

•    In mei is de zogenoemde Quick Scan van Arcadis afgerond en aangeboden aan Rijkswaterstaat.
•    Deze scan is vervolgens in Juni besproken in het breed overleg beekpassages A58. Vooralsnog waren de aanbevelingen uit de Quick Scan geen reden voor Rijkswaterstaat om de basisvariant aan te passen maar ze hebben wel toegezegd dat deze scan meegegeven zou worden aan het ingenieursbureau (Witteveen en Bos) dat het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) moet gaan uitwerken.

In de tussenliggende tijd zijn 2 werkgroepen aan de slag gegaan:

1.    De werkgroep Verdiepte ligging
Deze werkgroep bekijkt de mogelijkheden en gevolgen van een verdiepte ligging van de A58 ter hoogte van de Mark en bestaat uit de leden van de CoordinatiegroepA58 en enkele materiedeskundigen. De werkgroep heeft haar werkzaamheden nog niet afgerond maar zal naar verwachting in januari een aanbeveling kunnen doen.

2.    De werkgroep Bavelse heide en knp St. Annabosch
Deze werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Breda, Rijkswaterstaat, de provincie en de Dorpsraad Bavel, heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor beperking van het geluid en herstel van de Bavelse heide in combinatie met energieopwekking. Op nader hydrologisch onderzoek na, is deze werkgroep gereed en zal een notitie inbrengen voor het bestuurlijk overleg op 11 december.

Tot onze verrassing maakte Rijkswaterstaat op 20 november bekend dat zij voor de passage van de Mark niet meer uitgaan van de basisvariant met een 2 meter verhoogde ligging, maar van verbreding van de weg op het huidige niveau. Dit om financiële redenen. Onduidelijk daarbij is gebleven hoe dan de ecologische passages en de fietsverbinding worden aangepast. Deze mededeling werpt ons terug in de discussie maar het zal u duidelijk zijn dat we als platform blijven ijveren voor het belang van de directe omgeving en met name de bewoners.

Hoe gaat het nu verder in 2018?
•    Het bestuurlijk overleg van 11 december is geannuleerd door de weersomstandigheden;
•    Het ambtelijke overleg is wel doorgegaan en daarin zijn de rijstroken bepaald;
•    Witteveen en Bos gaat verder met het OTB en in mei zal verdere besluitvorming plaatsvinden;
•    De dorpsraden Bavel en Ulvenhout sturen gezamenlijk een oproep aan de politieke partijen om de verbreding te gebruiken voor verbetering tov de huidige situatie van de A58 voor de doorstroming, leefomgeving en milieu;
•    Zodra er meer duidelijkheid is vanuit Rijkswaterstaat zal een bewonersavond worden belegd om de inwoners van Bavel en Ulvenhout te informeren.