a58

terug naar a58

standpunt dorpsraad a58

7-4-2016 9:17

De Dorpsraad Ulvenhout heeft de verbreding van de A58 en de voorliggende varianten met haar achterban besproken op zowel haar jaarvergadering op 29 februari 2016 alsook op haar Dorpsraadvergadering van 5 april 2016 en is hierbij tot de volgende conclusie gekomen:

 

De Dorpsraad is voor verbreding van de A58 tussen de knooppunten Galder en Annabos omdat dit de mogelijkheid biedt negatieve gevolgen van de huidige weg en haar inpassing te verbeteren. Een unieke kans om een kwalitatieve verbetering van de leefruimte en leefbaarheid, dus breder dan alleen de 2 knooppunten en de Markpassage, door te voeren.

Wij stellen voorts dat de aanleg/aanpassing van een snelweg volgens de minimale wettelijke eisen, zoals deze nu lijkt voor te liggen, niet meer van deze tijd is. Deze gelegenheid gebruiken voor verbetering van de veiligheid, luchtkwaliteit, geluidswaarden, duurzaamheid, landschappelijke inpassing, etc wel.

 

Wij verzoeken RWS dan ook om meer tijd om dit proces in gang te zetten en zo te zorgen voor een betere invulling met een breed draagvlak. Met andere woorden zelf de regie nemen om de wensen van de direct betrokkenen te bepalen.

 

In het verlengde van onze A58 samenwerking wil de Dorpsraad Ulvenhout de werkgroep A58 uitnodigen voor een eerste sessie om zo dit proces een start te geven. Afhankelijk hiervan wordt het vervolg bepaald.

 

Wellicht ten overvloede wijzen wij de voorliggende varianten met een negatieve impact op de inwoners van Ulvenhout af. Omdat onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de verschillende varianten op de Ulvenhoutse leefomgeving beperken wij ons voor dit moment op het afwijzen van de varianten 2A en 2B.

 

Met vriendelijke groet,

Toon Goos en John Vester namens de Dorpsraad Ulvenhout