a58

terug naar a58

maatregelen kruising markdal en a58

14-2-2017 13:49

De wegverbreding van de A58 zorgt voor effecten op natuur en milieu. De A58 doorkruist een aantal beekdalen, waaronder het Markdal. In de verkenning is door de gebiedspartijen aandacht gevraagd voor de beekpassages als bijzonder aandachtspunt. Het project InnovA58 heeft op verzoek van omgevingspartijen een verkenning uitgevoerd van ruimtelijke knelpunten ter hoogte van de kruisingen van de A58 met de beken en manieren om die door verbetering van de passages op te lossen.

In het proces is verkend welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Daarbij is een onderverdeling van maatregelen gemaakt in de categorieën ‘basispakket’, ‘basispakket plus’ en ‘meekoppelpakket’. Voor de kruising met de Mark wordt voorgesteld om het basispakket aan te houden. Dit houdt het volgende in:

  • Vervangen bruggen, circa 2 meter hoger en circa 3 meter verlengen ten opzichte van huidige situatie met loopoevers: passeerbaar voor ree
  • Huidige fietsverbinding Daesdonckseweg blijft onveranderd

Tijdens overleg wordt door Gemeente Alphen-Chaam ingebracht dat volgens stichting Markdal, een aquaduct niet af zou hoeven vallen vanwege de hydrologische aspecten, zoals dat door RWS eerder is gemeld. Kan er aanvullend onderzoek plaatsvinden naar een aquaduct waarbij zowel naar de financiële als naar de hydrologische aspecten gekeken wordt?
Waterschap Brabantse Delta reageert hier in eerste instantie op door aan te geven geen enkele behoefte te hebben aan een aquaduct aangezien het gehele waterbeheer is opgebouwd rondom de huidige situatie. Extra onderzoek naar de hydrologische effecten wordt niet als zinvol gezien

Stichting Markdal stelt dat de ruimtelijke, ecologische, milieutechnische, economische en recreatieve functionaliteit niet verbeterd, maar met een verhoging van 2.00 meter verder verstoord qua geluid, zicht, landschap, ruimtelijk structuur en wordt dus ook de mogelijke robuustheid van het  Natuur Netwerk Brabant (NNB) verder onmogelijk gemaakt. 

Stichting Markdal heeft contact opgenomen met het Waterschap over hun rol hierin en dat heeft tot resultaat gehad dat ze bereid zijn tot nader overleg. Ook wethouder Boaz Adank van Breda , Ad van de Heijning van A/C en project-directeur Wim Leendertse van RWS zullen aan dit overleg deelnemen. Dit alles in een uiterste poging om met alle betrokken partijen een totaaloplossing te vinden voor de kruising van Markdal en snelweg.

foto: G. Lanting

Bijlage: Memo RWS opgave beekpassages InnovA58 van 2 februari 2017