a58

terug naar a58

historie verdiepte ligging markdal

30-10-2017 8:49

Aanleiding

Al sinds de eerste kennismaking met het project InnovA58 in 2014  ijvert de Vereniging Markdal voor een verdiepte ligging van de A58 onder de Mark door. De basis hiervoor vormt de ‘Visie op verkeer in het Markdal’ van maart 2014.  Deze visie zegt het volgende over de A58:

 


Verkenningsfase

De tunnel onder het Markdal is aanvankelijk vertaald in een tunnel tussen de knooppunten Annabosch en Galder, waarmee de ‘fout’  (woorden van de Stichting) van destijds om de A58 hier te projecteren ongedaan gemaakt zou worden. InnovA58 (toen nog als project van het Ministerie, DGB) heeft direct gecommuniceerd dat dit niet binnen de projectscope valt, en dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit er binnen komt omdat de kosten van een dergelijke tunnel een paar honderd miljoen bedragen (enkele malen het projectbudget).

De Vereniging Markdal heeft zich naar aanleiding hiervan beraden op haar standpunt en dit teruggebracht tot de essentie: een beperkte ondertunneling van het Markdal van de Daesdonckse weg tot aan de folieconstructie. Door Rijkswaterstaat is aangegeven dat dit vele tientallen miljoenen gaat kosten en dat ook hiervoor geen budget beschikbaar is. Verder is aangegeven dat het Markdal vrij staat om bestuurlijk te lobbyen voor deze optie. Als er financiering geregeld kan worden, kan dit nog meelopen in het project. Er is geadviseerd om aan te haken op de keuze voor het voorkeurs alternatief in de regiegroep van medio 2015.

Als reactie hierop zijn twee dingen gebeurd:
-    De Vereniging heeft ingezet op een versobering van de knooppunten om geld vrij te maken voor een verdiepte ligging. Dit heeft geresulteerd in een voorstel voor een rotondestructuur bij Annabosch (verkeerskundig niet haalbaar). De uiteindelijk  met de omgevingspartijen afgestemde variant bleek zelfs duurder. Op een van de avonden (29 september 2015) over het knooppunt bracht Staatsbosbeheer in dat een verdiepte ligging onwenselijk is vanwege risico’s voor de grondwaterstromen in N2000 gebied Ulvenhoutse bos.
-    De Vereniging heeft betrokken bestuurders enthousiast proberen te maken voor de verdiepte ligging. Zowel door persoonlijke gesprekken als verzoeken aan Bestuurlijke Adviesgroep en regiegroep van InniovA58.

Op 9-9-2015 wordt het verzoek van Markdal door de Bestuurlijke Adviesgroep voor een verdiepte ligging afgewezen wegens het ontbreken van financiële mogelijkheden en mogelijke hydrologische risico’s voor N2000 gebied het Ulvenhoutse bos. De Regiegroep neemt dit advies over. Dit wordt 29-9-2015 teruggekoppeld aan Markdal.
Wel wordt aangegeven dat in de planuitwerkingsfase samen met relevante partijen gekeken zal worden naar de verbeteringsmogelijkheden van de beekpassages. Vereniging Markdal zal bij deze overleggen betrokken blijven.


Planuitwerkingsfase

Vereniging Markdal is sinds de verkenningsfase betrokken bij de overleggen over de beekpassages. Hierin communiceert Markdal steeds dat een integrale benadering gewenst is van de beekpassages. Daarmee duidend op een breder scala aan onderbrekingen van landschappelijke structuren. Tijdens verschillende beekpassages overleggen wordt wederom gevraagd om een onderzoek naar de verdiepte ligging. Hierover wordt door het project steeds aangegeven dat een onderzoek niet zinvol is als er geen dekking is voor de kosten.

Op 5-7-2017 geeft Markdal weer opnieuw aan toch een onderzoek te willen naar de verdiepte ligging. Het project deelt nogmaals mee dat dit alleen kan als dit bestuurlijk wordt gedragen, als de financiën geregeld zijn en het plan uitvoerbaar is.Overleggentracker verdiepte ligging Markdal

29-7-2014, overleg InnovA58-Markdal:
A58 doorkruist het Markdal haaks: welke oplossing is daarvoor passend?
Volgens de heren Kroes en Langeveld vormt  de A58 een ecologische en een recreatieve barrière in het Markdal vanwege de haakse kruising. Dit is een fout uit het verleden die tegenwoordig niet meer gemaakt zou worden; het project Innova58 biedt kansen voor het herstellen van die fout. Een tunnel zou een passende oplossing kunnen zijn.
Marco Bakermans geeft aan dat er bij het ministerie geen budgetten beschikbaar zijn voor ‘bovenwettelijke’ inpassingsmaatregelen en dat de financiering hiervan dus vooral uit andere bronnen moet komen. Bij een tunnel gat het dan al gauw om een financieringsopgaaf van vele tientallen tot enkel honderden miljoenen, afhankelijk van de lengte en de uitvoering.
Na eerst een lengte van 5 km te benoemen werd de afmeting teruggebracht tot ‘wellicht minder dan 150 meter’ (in ieder geval minder dan de lengte waarbij de Europese richtlijnen en de Tunnelwet van toepassing zijn)

23-1-2015, overleg InnovA58-Markdal:
Ondertunneling
Marco Bakermans geeft aan dat de wens van Markdal mbt de ondertunneling helaas niet kan worden meegenomen binnen het project omdat deze niet binnen de scope van het project valt en daarnaast omdat er budgetspanning is voor dit traject.
Op de vraag van Markdal of derden ook mee kunnen financieren en tot wanneer Markdal de tijd heeft om een medefinancier te vinden, antwoord Marco dat dit tot ongeveer halverwege 2016 kan (OTB) en bij een afwijkende marktbenadering er circa een half jaar extra speling is.

3-4-2015, overleg InnovA58-Markdal:
- Tijdens de vorige bijeenkomst is al aangegeven dat onze zogenaamde klantwens wat betreft de verdiepte ligging van de A58 in het Markdal niet kan worden gehonoreerd tenzij we zelf voor financiering zorgen. De tijd die we daarvoor hebben: (citaat verslag:
"Op de vraag van Markdal of derden ook mee kunnen financieren en tot wanneer Markdal de tijd heeft om een medefinancier te vinden, antwoord Marco dat dit tot ongeveer halverwege 2016 kan (OTB) en bij een afwijkende marktbenadering er een half jaar extra speling is."
Sjef Langeveld vraagt hoe we onze wensen die nu afgewezen zijn toch op de agenda kunnen houden en borgen voor de toekomst. Marina van Son belooft hier aandacht aan te besteden.

31-8-2015 reactie Markdal op advies aan regiegroep
"De Vereniging Markdal stelt de volgende aanvullingen voor op het (concept) advies aan de Regiegroep. Een en ander is ook eerder besproken in  meerdere bijeenkomsten , waaronder het Beekdaloverleg. We  verzoeken jullie deze aanvullingen in te brengen in het overleg van de Ambtelijke Begeleidingsgroep op 1 september en dringen er op aan deze op te nemen in het advies van de Bestuurlijke AdviesGroep aan de Regiegroep.
De opmerkingen betreffen het punt A.2, omgevingsaspecten voor het wegvak Galder-St. Annabosch.
We hebben meerdere malen aangegeven dat de kwaliteitsverbetering niet beperkt dient te worden tot de grote beekpassages; het gaat om een verbetering van het gehele doorsneden gebied: het herstellen en versterken van de netwerken van verkeer, water, recreatie en natuur in zijn onderlinge samenhang en het verbeteren van de verkeersveiligheid (denk hierbij met name aan de Daesdonckseweg).
De beste oplossing om de netwerken te herstellen en te versterken is deze op maaiveld de A58 te laten kruisen. Dit vraagt, over een zo lang mogelijk traject, om een verdiepte ligging van de A58. We dringen er op aan de verdiepte ligging in de variantestudie mee te nemen. Een verdiepte ligging past ook in het beleid om geluidhinder primair aan de bron, de A58, aan te pakken. Pas  als reductie van de bron onvoldoende effect heeft, komen geluidsschermen of –wallen in beeld."


9-9-2015, Bestuurlijke Advies Groep:
1.    Verzoek vereniging Markdal (meegestuurd als bijlage 2 bij de agenda)
Dhr Bakermans licht het verzoek toe. De vereniging pleit voor een verdiepte ligging van de weg onder de Mark en een aantal andere dwarsverbindingen door.
Dhr van der Maat verwijst naar de inbreng van waterschap de Brabantse Delta (bijlage 1) waarin staat dat de verdiepte ligging niet nodig is om de ecologische doelen in het gebied te bereiken.
Dhr Hoogeboom geeft aan dat het beschikbare budget uit het infrastructuurfonds komt en derhalve niet bedoeld is om beekdalen te verbeteren. De financiële opgave is buitenproportioneel groot en er is geen enkele dekking. Bovendien is een vergelijkbare wens bij Oirschot eerder al door de BAG afgewezen.
Dhr van der Maat concludeert dat het verzoek om diverse redenen afgewezen wordt. Dit zal in een brief met onderbouwing aan Markdal medegedeeld worden.


29-9-2015, Regiegroep:
 


12-4-2016, overleg InnovA58-Markdal:
•    Uitgangspunt van RWS: het besluit van de Minister van november 2015
•    Uitgangspunt van Markdal blijft de verdiepte ligging van De Mark, ondanks het feit dat het iedereen duidelijk is, dat dit nu in dit besluit met dit budget door RWS niet wordt uitgevoerd. De verdiepte ligging is voor de Vereniging Markdal richtinggevend


25-4-2016 Brief HiD RWS-ZN aan Vereniging Markdal, kenmerk RWS-2016/18539
 

5-7-2017 Overleg RWS (Wim Leendertse en Michèle van der Vlies) en Markdal (Ton Kroes, Sjef Langeveld en John Vester)
Markdal meldt nog steeds de wens te hebben om onderzoek te doen naar een verdiepte ligging. Voor RWS is dit een gepasseerd station. Het staat Markdal vrij een eigen onderzoek uit te voeren. RWS herhaalt de criteria voor haalbaarheid zoals eerder vermeld de beekpassages: additionele financiering, bestuurlijk akkoord, een voor het project aanvaardbaar risicoprofiel  en realiseerbaar zijn binnen de planning van InnovA58.